Start Tomtkarta Tomtbeskrivning Gatunamn Service Mäklare

Gatunamn

 En av vägarna inom området har döpts till
 von Berchners väg
Ur:
Anteckingar om svenska qvinnor

Släkten von Berchner har en lång historia i flera Sörmländska bruk, så också i Stafsjö Bruk.
Den i trakten mest omtalade släktingen är dock den sköna Ulrika Eleonora:
 Berchner, Ulrika Eleonora von, dotter af kammarherren G. v. Berchner och Ulrika Eleonora Ridderstolpe, föddes d. 15 Okt. 1739 och blef 1759 gift med landshöfdingen Pehr A. Örnsköld, men hade i sitt äktenskap inga barn. Redan

1776 var friherrinnan Örnsköld statsfru hos drottning Sofia Magdalena och, enligt Ehrensvärd, bekant för sin artighet, sitt galanteri och sin slughet. Icke älskad af sitt eget kön, ej mera tillbedd af det andra, främmande i hofvet med sin person, hemmastadd derstädes med sitt geni, böjdt till intriger, spelade hon i hofvet en besynnerlig roll. Hennes rikedom, belefvenhet, myckna umgänge i stora verlden, liksom hennes vidsträckta bekantskaper, voro medel, genom

hvilka hon blef betydande. Då konung Gustaf III och hertig Carl efter riksrådet Sinclairs död reste till Carlskrona, besöktes fru Örnsköld på Stafsjö. "Man bör ge henne det loford, att hon i sitt hus är den mest artiga och uppmärksamma värdinna."

Hon dog 1809 och en medalj är slagen öfver henne.